map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

Informacija mokiniui

2021-2022 MOKSLO METŲ ĮGYVENDINAMŲ PROGRAMŲ PLANAS

 PATVIRTINTA

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro direktoriaus

2021-09-01 įsakymu Nr. V1-190

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRO

2021-2022 MOKSLO METŲ ĮGYVENDINAMŲ PROGRAMŲ PLANAS

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro (toliau – Centras) 2021-2022 mokslo metų įgyvendinamų programų planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą Centre.

Centro įgyvendinamų programų plano tikslai:

- Apibrėžti Centre įgyvendinamų ugdymo ir mokymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus;

- Formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymosi rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų, dalykinių, profesinių kompetencijų;

- Kurti saugią, darnią, draugišką Centro mokymosi aplinką (psichologinę, fizinę, socialinę);

- Išnaudoti galimybes suartinti bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą bei užtikrinti vidinę bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo kokybę.

Centro įgyvendinamų programų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo,mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.V-688 patvirtintais 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, (pakeitimo įsakymai: Nr. V-876, 2021-05-25; Nr. V-1175, 2021-06-22; Nr. V-1301, 2021-07-19) ir Lietuvos Respublikos Švietimo,mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr.V-1126 patvirtintais 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų bendraisiais profesinio mokymo planais bei kitais dokumentais.

Rengiant 2021-2022 mokslo metų Centro įgyvendinamų programų planą vadovautasi VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr.V1-136 ,,Dėl VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro ugdymo plano parengimo tvarkos‘‘.

Centro įgyvendinamų programų plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas.

II. UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO PROCESO TRUKMĖ IR ORGANIZAVIMAS

Mokslo metai ir mokymo procesas Centre prasideda rugsėjo pirmąją darbo dieną 2021 m. rugsėjo 1 d. (žiemos priėmimo etape 2022 m. vasario 21 d.) ir baigiasi birželio 30 d. ( 40 mokymosi savaičių). Centras dirba 5 dienas per savaitę. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.

2021-2022 mokslo metais nustatomos šios pusmečių datos:

I pusmetis – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022m. vasario 6 d.

II pusmetis – 2022 m. vasario 7 d. – 2022 m. birželio 30 d.

Pirmame kurse mokslo metų trukmė 40 savaičių, o grupėse, kuriose siekiama ir vidurinio išsilavinimo (III gimnazijos klasės) – 180 ugdymo dienų (iki birželio 9 d.)

Antrame kurse, kuriame mokiniai laiko brandos egzaminus (IV gimnazijos klasė)– 165 ugdymo dienos (iki gegužės 19 d.) Pirmame, antrame ir trečiame (baigiamųjų grupių) kursuose mokiniai mokosi skirtingai, priklausomai nuo profesinio mokymo programos apimties.

I-ose (9 kl.) ir II-ose (10 kl.) gimnazijos klasėse – 185 ugdymo dienos (iki birželio 16 d.)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, įskaitos ir brandos egzaminai vykdomi pagal NEC paruoštą tvarkaraštį.

     Įgyvendinant baigiamąjį modulį, baigiamųjų grupių mokiniai atlieka praktikas realioje darbo vietoje

-          nuo 2021 m. spalio 25 d. iki 2021 gruodžio 1 d. – K20V gr.

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykta gruodžio 6 d.)

-          nuo 2021 m. spalio 4 d. iki lapkričio 3 d. – KS20T gr.

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo lapkričio 5 d.)

-          nuo 2021 m. lapkričio 15 iki gruodžio 15 d. – M20T gr.

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta gruodžio 17d.)

-          nuo 2022 m. sausio 10 d. iki sausio 25 d.– VZ21T gr.

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo sausio 27 d.)

-          nuo 2022 m vasario 7 d. iki kovo 16 d. – M20V gr.

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo kovo 18 d.)

-          nuo 2022 m vasario 7 d. iki kovo 18 d. – K9 gr.

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo kovo 22 d.)

-          nuo 2022 m. kovo 21 d. iki balandžio 27 d. – KS20V gr.

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 29 d.)

-          nuo 2022 m. kovo 7 d. iki kovo 24 d. – VZ21 gr.

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo kovo 28 d.)

-          nuo gegužės 23 d. iki birželio 22 d. – K21T gr.

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta birželio 23 d.)

         Pataisos namų grupių mokiniams praktika realioje darbo vietoje neskiriama.

Besimokantiems pataisos namuose kompetencijų vertinimas vyksta:

         K21PKT gr. (kirpėjo tęstinio profesinio mokymo programą T32101202) ir SO21PKT gr. (siuvėjo-operatoriaus tęstinio profesinio mokymo programą T21072301) - vyksta birželio 13 d.

         K21PK gr. (kirpėjo pirminio profesinio mokymo programą P3210120) ir SO21PK gr. (siuvėjo-operatoriaus pirminio profesinio mokymo programą P21072301) - vyksta birželio 20 d.

         V21PK gr. (virėjo modulinę pirminio profesinio mokymo programą P21101310) - vyksta birželio 27 d.

-          nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki birželio 10 d. AE9, A9

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 13 d.)

-          nuo 2022 m. kovo 14 iki balandžio 22d. – AE20V, A20V, SV20V

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 25 d.

-          nuo 2022 m. sausio 17 iki vasario 18d. – AE20T, SV20T

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo vasario 21 d.

-          nuo 2022 m. gegužės 10 d. iki gegužės 28 d. – EL21V, MS21V, MS21T

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo gegužės 30 d.)

-          nuo 2022 m. balandžio 11 d. iki balandžio 28 d. – EL21T

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo gegužės 2 d.)

-          nuo 2022 m. gegužės 10 d. iki birželio 17d. – AP91, AP92, SN9, KD9

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 20 d.)

-          nuo 2022 m. gegužės 12 d. iki birželio 17d. – TP9, DŽ9

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 20 d.)

-          nuo 2021 m. spalio 11 d. iki lapkričio 12 d. – TP20T

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo lapkričio 15 d.)

-          nuo 2021 m. spalio 11 d. iki lapkričio 12 d. – DŽ20T

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo lapkričio 15 d.)

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio skyriaus mokiniai atlieka praktikas realioje darbo vietoje.

-          nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki birželio 17 d. – ŽŪ20V, ŽŪ20T

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 20 d.)

-          nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki birželio 17 d. – 19-G, 19-T

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 20 d.)

-         nuo 2022 m. gegužės 23 d. iki birželio 10 d. – AS21V, AS21T

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 13 d.

-         nuo 2022 m. vasario 28 d. iki birželio 9 d. – 19-ZT

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 13 d.

         Kompetencijų vertinimui skiriama 1-a savaitė.

Mokiniams per mokslo metus skiriamos atostogos (20 mokymo dienų mokymo proceso metu ir vasaros atostogos ):

Rudens atostogos nuo 2021 m. lapkričio 3 d. iki lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 2021 m. gruodžio 27 d. iki 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos nuo 2022 m. vasario 14 d. iki vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki balandžio 22 d.

Vasaros atostogos nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., o IV gimnazijos klasės (12 kl.) mokiniams nuo brandos egzaminų sesijos pabaigos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

       Baigiamajame kurse, atskiroms grupėms rudens (nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 5 d.), žiemos (Kalėdų) (nuo 2021 m. gruodžio 27 d. iki 2022 m. sausio 7 d.) , žiemos (nuo 2022 m. vasario 14 d. iki vasario 18 d.), pavasario (Velykų) (nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki balandžio 22 d.)

atostogos gali būti neskiriamos.

       Švenčių dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienas, tačiau mokytojai ir profesijos mokytojai privalo užtikrinti mokymo programoje apibrėžtas kompetencijas. Į mokymo dienų skaičių įskaitomos šios dienos:

-          Rugsėjo 1 d. (Mokslo ir žinių diena)

-          Lapkričio 1 d.(Visų šventųjų diena)

-          Lapkričio 2 d. (Vėlinių diena)

-          Gruodžio 24 d. (Šv. Kūčių diena)

-          Kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena)

-          Balandžio 18 d. (Antroji Šv. Velykų diena),

-          Birželio 24 d. (Rasos ir Joninių diena)

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu.

Kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali neiti I-IV gimnazijos klasių (9-12 kl.) mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių ar aukštesnei bei negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose į Centrą gali nevykti I-IV gimnazijos klasių (9-12 kl.) mokiniai.

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Jei ugdymo procesas laikinai nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, el. dienyne žymimos dienos ir parašoma ,,Pamokos nevyko dėl... ". Šiais atvejais koreguojamas ilgalaikis (teminis) planas.

Jei ugdymo procesas dėl karantino ar kitos ekstremalios situacijos ar įvykio organizuojamas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu. Centras vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr.V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, Centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V1-106 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo ir mokymui organizuoti priemonių plano patvirtinimo", „VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro nuotolinio mokymo/si mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“ 2021 m. birželio 2 d. V1-146.

Mokymo procesas organizuojamas Centro atitinkamuose kabinetuose, sporto salėse, dirbtuvėse, laboratorijose ir kitose erdvėse (mokymosi aplinkose).

Mokytojai ir profesijos mokytojai dirba pagal Centro direktoriaus patvirtintą pamokų grafiką ir tvarkaraštį bei nustatytą darbo krūvį, etato dydį. (Priedai Nr.1, 1a, 1b).

Siekiant individualizuoti ugdymą ir optimizuoti mokymosi krūvius vidurinio ugdymo programų besimokantiems mokiniams, sudaromi mokinių individualūs ugdymo(si) planai.

Mokinio individualus ugdymo(si) planas yra mokinio, besimokančio pagal vidurinio ugdymo programą, pasirinkti mokytis per dvejus metus dalykai ir dalykų kursai. (Priedas Nr.2).

Mokinio individualų ugdymo(si) planą, suderintą su mokyklos galimybėmis, sau rengia kiekvienas mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą.

Centre 2021-2022 mokslo metais mokymas organizuojamas pagal 49 profesinio mokymo programas (Priedai Nr.3 ir 3a)

Mokymo programų, skirtų asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, mokymo trukmė – 3 metai.

Vidurinio ugdymo programa baigiama antraisiais mokslo metais.

Mokymo programų, skirtų asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, mokymo trukmė – iki 2 metų, priklausomai nuo programos apimties.

Tęstinio mokymo programų trukmė nuo 0,5 iki1,5 metų.

Mokymo programos, skirtos spec. poreikių asmenims, mokymo trukmė – 3 metai.

Mokinių priėmimas vyksta per LAMA BPO informacinę sistemą. Mokinių priėmimas bei informavimas vykdomas vadovaujantis „Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centrą tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus įsakymu 2017 m. birželio 1 d. Nr. V1-100 bei „Dėl stojančiųjų informavimo apie bendrąjį priėmimą“ direktoriaus įsakymu 2017 m. birželio 1 d., Nr. V1-101.

Į I ir II gimnazijos klases (9 ir 10 kl.) mokiniai priimami kreipiantis tiesiogiai į mokymo įstaigą.

Centre 2021-2022 mokslo metais formuojamos grupės ir jungtinės grupės iš skirtingų profesijų pogrupių (Priedas Nr.4).

Siekiant racionaliai panaudoti mokymui skirtas lėšas, mokymas jungtinėse grupėse organizuojamas bendruosius profesijos mokymo ir vidurinio ugdymo dalykus ar modulius mokantis kartu.

Mokomoji grupė, kurioje yra daugiau kaip 21 mokinys, gali būti dalijama į du pogrupius per pamokas:

 • Praktinio mokymo;
 • Informacinių technologijų;
 • Užsienio kalbos;
 • Dorinio ugdymo (etika, tikyba).

Laikinoji grupė sudaroma iš mokinių, pasirinkusių to paties kurso, to paties dalyko programą (Priedai Nr.5 ir Nr.6).

Laikinoji grupė gali būti sudaryta, jei joje yra ne mažiau kaip 5 mokiniai.

Jei mokytis dalyką pasirenka mažesnė nei nustatyto dydžio grupė, mokiniams sudaromos sąlygos pasirinktą dalyką mokytis savarankiškai, skiriant konsultacijas.

Neformaliojo švietimo būreliai, klubai ir kt. mokiniams neprivalomi ir laisvai pasirenkami iki rugsėjo 15 d. (Priedas Nr.7).

Norintys į būrelį gali užsirašyti ir mokslo metų laikotarpiu.

Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo būrelyje – 11 mokinių.

Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių saviraiškai.

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“ patvirtintu Centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr.V1-270. (Priedas Nr.8)

Organizuojant ugdymo procesą nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu vadovaujamasi VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro nuotolinio mokymo/si mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“ 2021 m. birželio 2 d. V1-146. (Priedas Nr.8a)

III. PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ (DALYKINIŲ IR MODULINIŲ) TURINIO

FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS1

Profesinis mokymas Centre įgyvendinamas pagal patvirtintas profesinio mokymo programas ir profesinio mokymo planus atskiroms mokomosioms grupėms, patvirtintus Centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.V1-184  

Įgyvendinant formaliojo profesinio mokymo programą pirminiame profesiniame mokyme, 1 mokymosi kredito 22 akademinės valandos skiriamos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 5 akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas. Įgyvendinant formaliojo profesinio mokymo programą pirminiame profesiniame mokyme, kai joje mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys, kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas, 1 mokymosi kredito 27 akademinės valandos skiriamos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti. Įgyvendinant tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir neformaliojo profesinio mokymo programą, 1 mokymosi kredito 18 akademinių valandų skiriama kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 9 akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas.

Mokinio savarankiškam darbui skirtos valandos mokytojams nėra tarifikuojamos ir bendruosiuose profesinio mokymo bei bendruosiuose pagrindinio ir vidurinio ugdymo planuose nėra įskaičiuotos.

Profesinio mokymo programoje, kuri nėra sudaryta iš modulių (19-ZT), praktiniam mokymui ir praktikai skiria 70 procentų, o teorijai atitinkamai skiria 30 procentų nuo bendro profesiniam mokymui skirto valandų skaičiaus.

Centras pasilieka teisę savarankiškai keisti iki 15 procentų programos turinio, nekeisdamas bendros profesinio mokymo programos apimties, atsižvelgiant į Panevėžio regiono ūkio poreikius.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei laikotarpiu organizuojant ugdymo procesą nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu profesinio mokymo programų tvarkaraštis pritaikomas sinchroniniam (ne mažiau 50 procentų per savaitę mokymui skirto laiko) ir asinchroniniam (ne daugiau 50 procentų per savaitę mokymui skirto laiko) nuotoliniam mokymui.

Ugdant profesijai reikalingas kompetencijas, kartu ugdomi mokinio bendrieji visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai. Kritinis mąstymas, kūrybingumas, iniciatyvumas, problemų sprendimas, sprendimų priėmimas ir konstruktyvus jausmų valdymas ugdomas kartu su bendraisiais gebėjimais.

Praktika realioje darbo vietoje skiriama baigiamajame kurse (19-ZT). Ją įgyvendinant įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, mokomosios grupės praktikai vadovauti skiriamos 5 kontaktinio darbo valandos per savaitę. Modulinių profesinio mokymo programų baigiamojo modulio „Įvadas į darbo rinką“ vykdymo priežiūrai skiriama iki 10 kontaktinio darbo valandų per savaitę, kurios skiriamos mokinių praktinio mokymo realioje darbo vietoje priežiūrai, analizei, aptarimui ir konsultacinei pagalbai. Vykdant mokymą pameistrystės forma, pameistrio mokymui darbo vietoje vadovauti konsultuojant profesijos meistrą ir pameistrį skiriamos 5 valandos per savaitę , kai grupėje 15 pameistrių, kurie mokosi pas vieną meistrą, o kai pameistriai mokosi pas skirtingus darbdavius, - iki 15 valandų per savaitę.

Aplinkosauginis ugdymas integruojamas į profesinį mokymą, o ugdymas karjerai – į bendrojo lavinimo dalykus, profesinį mokymą (modulinėse programose ugdymas karjerai ir verslumo ugdymas integruojami į modulius).

„Darbuotojų saugos ir sveikatos“ modulis mokomas pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953 ,,Dėl mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo‘‘, naudojant profesiniam mokymui skirtas valandas. Vykdant tęstinį profesinį mokymą, modulis integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.

Civilinės saugos, įgyvendinant profesinio mokymo programas, mokoma pagal Civilinės saugos mokymo programą profesinio mokymo įstaigoms, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2001 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr.1497 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo programos profesinio mokymo įstaigoms patvirtinimo‘‘. Vykdant tęstinį profesinį mokymą, modulis integruojamas į tęstinio profesinio mokymo programą.

Centras profesinį orientavimą vykdo vadovaudamasis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.V-1090/A1-314 ,,Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘, ir Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-72 ,,Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo‘‘. Ugdymas karjerai derinamas su kitomis profesinio mokymo įstaigoje organizuojamomis profesinio orientavimo (karjeros) paslaugomis: informavimu (kartu su profesiniu veiklinimu) ir konsultavimu.

Centro mokiniams yra siūlomi įvairūs susitikimai su kolegijų ir universitetų atstovais. Taip pat, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, yra organizuojami įvairūs, su mokinių pasirinktomis profesijomis susiję, seminarai ir susitikimai, labdaros būdu gaunamos medžiagos praktiniam mokymui (statybos profesinio mokymo skyrius). Mokiniai yra skatinami aktyviai dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose, mobilumo vizituose užsienio šalyse, specializuotose parodose ir mugėse. Pagal galimybes Centro mokiniams yra organizuojami pažintiniai vizitai įmonėse ir organizacijose.

Centro atstovai, atsakingi už profesinio informavimo veiklą, dalyvauja bendrojo lavinimo mokymo įstaigų organizuojamose karjeros dienose, tėvų susirinkimuose, bendrauja tiesiogiai ar nuotoliniu būdu su mokiniais ir mokytojais.

Centre yra organizuojamos atvirų durų dienos, kurių metu atvykę mokiniai yra supažindinami su įvairiomis profesijomis. Atsižvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklų pageidavimus, yra organizuojamos individualios pažintinės ekskursijos ir profesijų pasirinkimo renginiai kitų mokyklų mokiniams.

Centro praktinio mokymo dirbtuvėse Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai mokosi technologijų dalykų pagal su mokyklomis sudarytas sutartis ir pasirinktas Centro siūlomas atskirų profesijų veiklas.

Sektoriniame statybos praktiniame mokymo centre, pagal pateiktas paraiškas, mokomi Panevėžio kolegijos, progimnazijų ir kitų Panevėžio apskrities profesinių mokyklų mokiniai.

Centras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr.V-890 ,,Dėl modulinių profesinio mokymo programų išbandymo‘‘, nuo 2015-2016 mokslo metų įgyvendina modulines profesinio mokymo programas.

Paslaugų profesinio mokymo skyriuje įgyvendinamos 110, 90, 60 ir 45 kreditų pirminio profesinio mokymo ir 90, 70 ir 35 kreditų tęstino profesinio mokymo programos. Atsižvelgiant į Centro asignavimus ir mažą mokinių skaičių grupėse, masažuotojų profesijos pirmo kurso pirminio mokymo P43091501 ir pirmo kurso tęstinio mokymo T43091501, vizažistų profesijos pirmo kurso pirminio mokymo P32101201 ir pirmo kurso tęstinio mokymo T32101201, kirpėjų pirmo kurso pirminio mokymo P43101202 ir pirmo kurso tęstinio T43101203 mokymo grupės apjungiamos privalomiems moduliams mokyti.

Profesijos mokytojams tarifikuojamos profesiniam mokymui skirtos valandos pagal atskirų profesijų pirminio profesinio mokymo programų planus.

Atsižvelgiant į priimtų mokytis mokinių kontingentą Panevėžio pataisos namuose, besimokantiems pagal kirpėjo pirminio P32101202 ir kirpėjo tęstinio T32101202, bei siuvėjo – operatoriaus pirminio P21072301 ir siuvėjo – operatoriaus tęstinio T21072301 mokymo programas atskiros profesijos mokymui skirtos teorinės valandos apjungiamos ir tarifikuojamos pagal pirminio profesinio mokymo programos planą. Praktiniam mokymui šių grupių mokiniai skiriami į du pogrupius: vienam pogrupiui priskirti mokiniai besimokantys pagal pirminio profesinio mokymo programas, kitam – besimokantys pagal tęstinio mokymo programas. Praktinio mokymo valandos tarifikuojamos atskirai pagal pirminio ir tęstinio mokymo programų planus. Virėjo profesijos mokiniai mokami tik pagal pirminio profesinio mokymo programą P21101310, grupę sudaro 2 pogrupiai.

Tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų sauga ir sveikata yra integruojama į atskirus modulius.

Įgyvendinant modulinių programų privalomuosius modulius praktiniam profesiniam mokymui skiriama ne mažiau kaip 70 % viso mokymosi modulio apimties.

Į kosmetiko ir vizažisto modulinės profesinio programos kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtų atskirų modulių teorines valandas yra integruota po 10 val. anatomijos ir 10 val. „odos ligos“.

Baigiamojo kurso kosmetiko specialybės KS20V gr. mokinės pasirinko 2 pasirenkamuosius modulius, atitinkančius 10 kreditų: dirbtinių nagų priauginimas ir blakstienų priauginimas. Baigiamojo kurso, masažuotojo specialybės M20V gr. mokiniai pasirinko 2 pasirenkamuosius modulius, atitinkančius 10 kreditų: kūno puoselėjimo procedūrų atlikimas ir netradicinio masažo atlikimas. Baigiamojo kurso, kirpėjo specialybės K20V gr. mokiniai pasirinko 2 pasirenkamuosius modulius, atitinkančius 10 kreditų: netradiciniai plaukų kirpimai ir dažymai ir plaukų puoselėjimo procedūros. Kirpėjo specialybės trečio kurso K9 gr. mokiniai pasirinko 2 pasirenkamuosius modulius, atitinkančius 10 kreditų: plaukų puoselėjimo procedūros ir netradiciniai plaukų kirpimai ir dažymai. Kirpėjo specialybės K21PK gr. mokiniai pasirinko 1 pasirenkamąjį modulį atitinkantį 5 kreditus – šukuosenų formavimas. Vizažisto profesijos, VZ21gr. mokiniai pasirinko 1 pasirenkamąjį modulį atitinkantį 5 kreditus – blakstienų priauginimas. Siuvėjo –operatoriaus profesijos S21PK gr. mokiniai pasirinko 1 pasirenkamąjį modulį atitinkantį 5 kreditus – darbo drabužių detalių siuvimas. Virėjo profesijos V21PK gr. mokiniai pasirinko 1 pasirenkamąjį modulį atitinkantį 5 kreditus – nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas.

Kiekvienam mokymosi moduliui mokymo plane yra išskirtos teorinės ir praktinės valandos.

Profesijos mokytojams, kurie dirbą pagal modulinę profesinio mokymo programą yra bendrai tarifikuotos kontaktinės, konsultacijų ir mokymosi pasiekimų patikrinimui skirtos valandos.

Pasibaigus moduliui vykdomas galutinis modulio įvertinimas.

Į įvadinį ir kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms skirtus bei privalomuosius modulius yra integruotos šios bendrosios kompetencijos: raštingumo, daugiakalbystės, matematinė, skaitmeninė, asmeninė, socialinė, mokymosi mokytis, verslumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos, bei kitos bendrosios kompetencijos. Integruotos bendrosios kompetencijos sudaro ne mažiau 10 procentų bendro modulinei programai skirto laiko. Pagal bendrųjų profesinio mokymo planų priede nustatytą Bendrųjų kompetencijų integravimo į profesinio mokymo programų modulius formą nustatoma, kuriuose moduliuose, kokios bendrosios kompetencijos bus ugdomos, ir valandos, skiriamos kiekvienai bendrajai kompetencijai ugdyti.

Mokymo planai sudaryti taip, kad pradėti moduliai baigtųsi iki mokslo metų pabaigos.

Centre Žemės ir namų ūkio veiklos profesinio mokymo skyriuje vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamento 2018-05-23 raštu Dėl licencijos vykdyti formalųjį profesinį mokymą papildymo ir patikslinimo įgyvendinama 90 kreditų Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (kodas T43071602) skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Vadovaujantis ŠMM 2018m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-670 įgyvendinama 13mėn. trukmės modulinė Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa, apimanti 90 kreditų, iš kurių 80 kreditų sudaro kompetencijoms įgyti skirti moduliai, 10 kreditų skirta Įvadui į darbo rinką, 2 kreditai tęstinio profesinio mokymo programoje Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas integruojamas į kitus modulius TP20T, TP21T grupėse. Įgyvendinama Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa (kodas M44071605), kurią sudaro įvadinis modulis Įvadas į profesiją (2 kreditai), bendrieji moduliai Saugus elgesys ekstremaliose situacijos (1 kreditas), Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas (5 kreditai), Darbuotojų sauga ir sveikata (2 kreditai), kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (80 kreditų), pasirenkamieji moduliai (10 kreditų), baigiamasis modulis Įvadas į darbo rinką (10 kreditų) TP21V grupėje. 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-662 patvirtintu Profesinio mokymo įstaigų, kuriose išbandomos modulinės profesinio mokymo programos, įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre sąrašu ir Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu (ŠMM 2015 m. gegužės 8 d. Įsak. Nr. V-479 redakcija) įgyvendinama 3 metų (kodas M43071603) trukmės Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa TP9, TP20 grupėse.

Įgyvendinant 3 metų trukmės modulinę Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programą, apimančią 110 kreditų, iš kurių 100 kreditų sudaro privalomieji moduliai (įskaitant Fizinį ugdymą (fizinio aktyvumo reguliavimą) – 2 kreditus, Civilinę saugą įgyti Saugaus   elgesio ekstremaliose situacijose kompetenciją – 1 kreditą) ir 10 kreditų pasirenkamieji moduliai TP9, TP20, TP211grupėse

Privalomieji moduliai yra: Įvadinis modulis į „Technikos priežiūros verslo darbuotojo“ profesiją, Bendrieji mechaniko darbai, Automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas, Automobilių ir traktorių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas, Automobilių ir traktorių transmisijų techninė priežiūra ir remontas, Automobilių ir traktorių važiuoklių techninė priežiūra ir remontas, Automobilių ir traktorių elektros bei elektronikos įrengimų techninė priežiūra ir remontas, Žemės ūkio mašinų techninė priežiūra ir remontas, Įmonės darbo organizavimas, Technikos priežiūros verslo darbuotojo baigiamasis modulis ,,Įvadas į darbo rinką‘‘.

Pasirenkamieji moduliai yra: Automobilių ir traktorių papildomų įrenginių techninė priežiūra ir remontas, Transporto priemonių vairavimo pagrindai, Kėbulo techninis aptarnavimas. Besimokantieji turėtų pasirinkti modulius taip, kad bendra pasirenkamųjų profesinio mokymo modulių, susijusių su kvalifikacija, apimtis būtų 10 kreditų.

Siekiant įgyti kvalifikaciją, privalomi nesusijusieji su kvalifikacija moduliai (kurių bendra apimtis nėra didesnė nei 8 kreditai). Įgyjamos šios, kitais teisės aktais reglamentuotos, kompetencijos: 1. Fizinis ugdymas (fizinio aktyvumo reguliavimas) – 5 kreditai. 2. Modulis Civilinė sauga, kompetencija - Saugus elgesys ekstremaliose situacijose – 1 kreditas. 3. Darbuotojų sauga ir sveikata – 2 kreditai.

Į privalomąjį modulį Įvadinis modulis į „Technikos priežiūros verslo darbuotojo“ profesiją yra integruoti dalykai reikalingi atitinkamai kompetencijai ar technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikacijai įgyti. Į privalomąjį modulį Bendrieji mechaniko darbai integruoti dalykai: Konstrukcinės medžiagos ir jų apdirbimas, Techninė braižyba, Mašinų elementai ir jų techniniai matavimai, Eksploatacinės medžiagos, Elektrotechnikos pagrindai.

Į privalomąjį modulį Įmonės darbo organizavimas integruoti dalykai: informacinės technologijos, lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba, specialybės užsienio kalba. Moduliui ,,Įvadas į darbo rinką‘‘ skirta 10 kreditų TP9 grupei. Kiekvienam moduliui, išskyrus Įvadas į darbo rinką, yra išskirtos teorinės ir praktinės valandos.

Įgyvendinant 3 metų trukmės modulinę Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo mokymo programą (kodas M43081102), apimančią 110 kreditų, iš kurių 8 kreditai sudaro bendruosius modulius, 2 kreditai įvadinį modulį, 80 kreditų privalomuosius modulius, 10 kreditų pasirenkamuosius modulius, 10 kreditų baigiamąjį modulį Įvadas į darbo rinką DŽ9 grupėje.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Žemės ir namų ūkio veiklos profesinio mokymo skyriuje mokosi TP20 grupė (kodas M43071603, 110 kreditų), TP20T grupė (kodas T43071602, 90 kreditų) pagal profesinio mokymo Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulines mokymo programas.

DŽ20T grupė mokosi (kodas T43081101, 90 kreditų) pagal profesinio mokymo Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo darbuotojo modulinę mokymo programą, kurią sudaro: privalomosios kompetencijos (80 kreditų) ir baigiamasis modulis „Įvadas į darbo rinką“( 10 kreditų).

Nuo 2021m. rugsėjo 1d. Žemės ir namų ūkio veiklos profesinio mokymo skyriuje mokosi TP211 grupė (kodas M43071603, 110 kreditų), TP21T grupė (kodas T43071602, 90 kreditų) pagal profesinio mokymo Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulines mokymo programas, TP21V grupė (kodas M44071605, 110 kreditų) pagal profesinio mokymo Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinę mokymo programą., DŽ21T grupė mokosi (kodas T43081101, 90 kreditų ) pagal profesinio mokymo Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo darbuotojo modulinę mokymo programą, DŽ21Vgrupė mokosi ( kodas M44081103, 110 kreditų ) pagal profesinio mokymo Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo darbuotojo modulinę mokymo programą.

Atsižvelgiant į Centro asignavimus ir mažą mokinių skaičių grupėse TP21V ir TP21T grupės bei DŽ21Vir DŽ21Tgrupės apjungiamos privalomiems moduliams mokyti. Profesijos mokytojams tarifikuojamos profesiniam mokymui skirtos valandos pagal atskirų profesijų pirminių profesinio mokymo programų mokymo planus.

Statybos profesinio mokymo skyrius įgyvendina modulines mokymo programas :

Santechniko (kodas P32073208) modulinė profesinio mokymo programa. Programos trukmė 60 kreditų.

Santechniko (kodas M43073201) modulinė profesinio mokymo programa. Programos trukmė 110 kreditų.

         Medienos apdirbimo staklininko (kodas P31072201) modulinė profesinio mokymo programa. Programos trukmė 60 kreditų.

Apdailininko (kodas P32073205) modulinė profesinio mokymo programa. Programos trukmė 110 kreditų.

Apdailininko (kodas M43073202) modulinė profesinio mokymo programa. Programos trukmė 110 kreditų.

Plytelių klojėjo – tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa. Programos trukmė 60 kreditų, kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa (programos trukmė 65 kreditai). Viso: 125 kreditai.

Statybos profesinio mokymo skyrius įgyvendina naujas modulines profesinio mokymo programas:

         elektriko (kodas M44071304) modulinę pirminio profesinio mokymo programą, mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą. (EL21V gr.)

Įgyvendinama vienerių metų trukmės modulinė profesinio mokymo programa 60 kreditų iš kurių 55 kreditus sudaro privalomieji moduliai, vienas 5 kreditų pasirenkamasis modulis.

         elektriko (kodas T43071304) modulinę tęstinio profesinio mokymo programą. (EL21T gr.)

moduliai yra privalomieji.

Į pirmo kurso EL21V/EL21T grupės „Elektros įrenginių eksploatavimas“ modulį integruota 20 val. verslumo pagrindų temų

Sudaryta EL21V/EL21T jungtinė grupė.

         Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa, (kodas M43061103) mokiniai baigę 10 kl. (KD21,KD20, KD9 gr.)

Įgyvendinama 3 metų trukmės modulinė profesinio mokymo programa 90 kreditų iš kurių 80 kreditų sudaro privalomieji moduliai, ir 2 privalomieji pasirenkamieji moduliai (10 kreditų).

         Medienos apdirbimo staklininko (MS21V) (kodas P32072205) modulinė profesinio mokymo programa. Programos trukmė 60 kreditų.

         Medienos apdirbimo staklininko (MS21T) (kodas T32072202) modulinė profesinio mokymo programa. Programos trukmė 50 kreditų.

           Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko (AM21) (kodas M43071401) modulinė profesinio mokymo programa . Programos apimtis 110 kreditų. Programos trukmė 3 metai.

           Parengti ir patvirtinti modulinių profesinio mokymo programų mokymo ir ilgalaikio ugdymo planai.

Mechatronikos profesinio mokymo skyrius 2021 m. įgyvendina profesinio mokymo programas:

- suvirintojo (kodas P43071501) modulinė pirminio profesinio mokymo programa mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą (SV21V gr.)

Įgyvendinama 2 metų trukmės modulinė profesinio mokymo programa110 kreditų iš kurių 90 kreditų sudaro privalomieji moduliai, 2 privalomieji pasirenkamieji moduliai (10 kreditų), 2 pasirenkamieji moduliai (10 kreditų).

- suvirintojo (kodas T43071503) tęstinė modulinę profesinio mokymo programą. (SV21T1 gr.)

Įgyvendinama 1,5 metų trukmės modulinė profesinio mokymo programa 90 kreditų iš kurių 80 kreditų sudaro privalomieji moduliai, 2 privalomieji pasirenkamieji moduliai (10 kreditų).

Sudaryta SV21V/SV21T1 jungtinė grupė.

Antro kurso SV20V/SV20T gr. mokiniai pasirinko šiuos privalomuosius pasirenkamuosius modulius: rankinis lankinis plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.

Antro kurso SV20V gr. mokiniai pasirinko šiuos pasirenkamuosius modulius: aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankinių būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.

Į antro kurso SV20V/SV20T grupės „Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje“ modulį integruota 20 val. verslumo pagrindų temų.

- Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė pirminio profesinio mokymo programa, (kodas M44071603) mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą. (AE21V gr.)

Įgyvendinama 2 metų trukmės modulinė profesinio mokymo programa110 kreditų iš kurių 100 kreditų sudaro privalomieji moduliai, 2 pasirenkamieji moduliai (10 kreditų).

- Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė tęstinio profesinio mokymo programa, (kodas T43071603) (AE21T gr.).

Įgyvendinama 1,5 metų trukmės modulinė tęstinio profesinio mokymo programa 90 kreditų. Visi moduliai privalomieji.

Sudaryta AE21V/AE21T jungtinė grupė.

Antro kurso AE20V gr. mokiniai pasirinko šiuos pasirenkamuosius modulius: papildomos įrangos montavimas, kėbulo techninis aptarnavimas.

Į antro kurso AE20V/AE20T grupės „Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas“ modulį integruota 20 val. verslumo pagrindų temų.

- Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė pirminio profesinio mokymo programa, (kodas M43071601), mokiniai baigę 10 kl.(AE21, AE20, AE9 gr.)

Įgyvendinama 3 metų trukmės modulinė pirminio profesinio mokymo programa110 kreditų iš kurių 100 kreditų sudaro privalomieji moduliai bei 2 pasirenkamieji moduliai(10 kreditų).

Sudaryta AE21/A212 jungtinė grupė

         Trečio kurso AE9 gr. mokiniai pasirinko šiuos pasirenkamuosius modulius: papildomos

įrangos montavimas, kėbulo techninis aptarnavimas. Į AE9 grupės „Automobilio važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas“ modulį integruota 20 val. verslumo pagrindų temų.

- Automobilių mechaniko modulinė pirminio profesinio mokymo programa, (kodas M44071601) mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą (A21V gr.).

Įgyvendinama 2 metų trukmės modulinė profesinio mokymo programa110 kreditų iš kurių 100 kreditų sudaro privalomieji moduliai, 2 pasirenkamieji moduliai(10 kreditų).

- Automobilių mechaniko modulinė tęstinio profesinio mokymo programa, (kodas T43071605) (A21T gr.).

Įgyvendinama 1,5 metų trukmės modulinė profesinio mokymo programa 90 kreditų. Visi moduliai privalomieji.

Sudaryta A21V/A21T jungtinė grupė.

Antro kurso A20V, gr. mokiniai pasirinko šiuos pasirenkamuosius modulius: automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika, kėbulo techninė priežiūra ir remontas.

Į antro kurso A20V grupės „Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas“ modulį integruota 20 val. verslumo pagrindų temų.

- Automobilių mechaniko modulinė pirminė profesinio mokymo programa, (kodas M43071604) mokiniai baigę 10 kl.(A211, A212, A201, A202, A9 gr.).

Įgyvendinama 3 metų trukmės modulinė profesinio mokymo programa110 kreditų iš kurių 100 kreditų sudaro privalomieji moduliai, 2 pasirenkamieji moduliai(10 kreditų).

Trečio kurso A9 gr. mokiniai pasirinko šiuos pasirenkamuosius modulius: automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika , kėbulo techninė priežiūra ir remontas. Į A9 grupės „Stabdžių techninė priežiūra ir remontas“ modulį integruota 20 val. verslumo pagrindų temų.

- Automobilių kėbulo remontininko modulinė pirminio profesinio mokymo programa, (kodas M44071604) mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą. (AK21V gr.)

Įgyvendinama 2 metų trukmės modulinė profesinio mokymo programa, 110 kreditų iš kurių 100 kreditų sudaro privalomieji moduliai, 2 pasirenkamieji moduliai (10 kreditų).

- Automobilių kėbulo remontininko modulinė tęstinio profesinio mokymo programa, (kodas T43071604) (AK21T gr.).

Įgyvendinama 1,5 metų trukmės modulinė tęstinio profesinio mokymo programa, 90 kreditų. Visi moduliai privalomieji.

Sudaryta AK21V/AK21T jungtinė grupė

Profesijos mokytojams tarifikuojamos profesiniam mokymui skirtos valandos pagal atskirų profesijų pirminių profesinio mokymo programų mokymo planus

Tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų sauga ir sveikata yra integruojama į atskirus modulius.

Profesinio mokymo modulių, kurių pabaiga sutampa su pusmečio pabaiga, išvedamas galutinis modulio įvertinimas. Jeigu modulis tęsiasi ir kitame pusmetyje, vedamas tarpinis vertinimas pusmečio pabaigoje. Ugdomoji veikla fiksuojama elektroniniame ,,TAMO‘‘ dienyne.

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio skyrius įgyvendina:

60 kreditų apskaitininko modulinę pirminio profesinio mokymo programą, mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą.

50 kreditų apskaitininko modulinę tęstinio profesinio mokymo programą, mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą.

110 kreditų žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinę pirminio profesinio mokymo programą, mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą.

90 kreditų žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinę tęstinio profesinio mokymo programą, mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą.

110 kreditų žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinę pirminio profesinio mokymo programą, mokiniams įgijusiems pagrindinį išsilavinimą ir besimokantiems profesijos kartu su vidurinio ugdymo programa.

110 kreditų technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinę pirminio profesinio mokymo programą, mokiniams įgijusiems pagrindinį išsilavinimą ir besimokantiems profesijos kartu su vidurinio ugdymo programa.

90 kreditų suvirintojo modulinę tęstinio profesinio mokymo programą, mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą.

60 kreditų dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, su socialinių įgūdžių ugdymo programa, išsilavinimas nereglamentuotas.

želdinių tvarkytojo mokymo programą, skirtą specialiųjų poreikių asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo.

Ugdomoji veikla fiksuojama elektroniniame ,,TAMO‘‘ dienyne.

Centras vadovaudamasis Centro direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr.V1-216 ,,VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas‘‘ užskaito mokymo dalykų pasiekimų rezultatų įvertinimus.

Vidurinis ugdymas Centre organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.V-688 patvirtintais „2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais“ (Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.V-688 pakeitimo įsakymais: Nr. V-876, 2021-05-25; Nr. V-1175, 2021-06-22; Nr. V-1301, 2021-07-19), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. Nr. V-1049 patvirtintu Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. Nr. ISAK-556 patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 patirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu.

Mokiniai Centre gali rinktis išplėstinius kursus neviršijant maksimalaus savaitinių valandų skaičiaus, naudojant laisvai pasirinkto mokymo turinio valandas.

Pasirenkamiems dalykams (dailei ir informacinėms technologijoms) mokyti bei pasirenkamiesiems dalykams laikinosioms grupėms mokyti panaudojamos mokinio laisvai pasirinkto mokymo turinio valandos ir pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti.

Pasirenkamuosius dalykus (dailės ir informacinės technologijos) iš siūlomųjų mokiniai renkasi laisvai.

Vidurinio ugdymo programa baigiama per dvejus metus.

Mokiniams privalomieji bendrojo ugdymo dalykų kursai:

 1. Dorinio ugdymo (etikos arba tikybos);
 2. Lietuvių kalbos ir literatūros;
 3. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių) pagal B1 ir B2 mokėjimo lygius;
 4. Matematikos;
 5. Mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno socialinio ugdymo srities (istorijos, geografijos) kurso;
 6. Mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno gamtamokslinio ugdymo srities dalyko kurso:

-          Chemija arba fizika apdailininkams, medienos apdirbimo staklininkams, santechnikams;

-          Fizika - automobilių elektros įrengimų remontininkams, automobilių mechanikams, automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikams, kompiuterinės įrangos derintojams.

-          Chemija arba biologija ( kirpėjams)

-          Biologija arba fizika (technikos priežiūros verslo darbuotojams, dekoratyvinio želdinimo darbuotojams, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojams).

 1. Fizinio ugdymo (bendrosios kūno kultūros arba mokinio pasirinktos sporto šakos) kurso;
 2. Mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno meninio ugdymo srities dalyko (dailės) kurso arba vieno technologijų programos krypčių (informacinių technologijų) ar (profesijos modulių - Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio skyriuje) kurso.

Centras ugdymo programas įgyvendina pagal bendruosius ugdymo planus, nuosekliojo mokymosi, mokymosi pasiekimo įteisinimo, brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkas.

Planuodamas ugdymo procesą mokytojas planuoja ir vertinimą, jį sieja su mokymosi tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus.

Vertinimo metodus mokytojai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais. Vidurinio ugdymo programos mokinių pasiekimams įvertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema. Apie mokymosi sėkmę mokinių tėvai informuojami žodžiu ir raštu elektroninio dienyno „Tamo“ prieiga.

Pažymiais nevertinami etikos, tikybos, žmogaus saugos, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės fizinio ugdymo pratybas lankančių mokinių pasiekimai, įrašoma „Įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas pagal gydytojo rekomendacijas.

Namų darbų skyrimą ir kontrolinių užduočių atlikimo laiką klasėje (grupėje) dirbantys mokytojai derina tarpusavyje.

Mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.

Laikinųjų grupių skaičių nustato Centras, laikinosioms grupėms sudaryti skirtas valandas paskirstydamas pirmiesiems ir antriesiems mokymosi metams. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose laikinosiose grupėse, išskyrus atvejus, kai dėl mažo kursą pasirinkusių mokinių skaičiaus (1-4 mokinių) negalima sudaryti atskiros mobilios grupės.

Keisti dalyko programą ar programos kursą mokinys gali, atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš to dalyko programos, kurso ar dalyko programos kursų skirtumų. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų žymint kursą raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomi stulpelyje prieš pusmečio ar metinius pažymius. Metinis ar pusmečio pažymys išvedamas pagal įskaitos įvertinimą. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia.

Mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal formaliojo švietimo programos formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą (Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 8 d. Įsak.Nr.V-1049).

Elektroniniame „Tamo“ dienyne mokytojai ir profesijos mokytojai bei grupių vadovai fiksuoja mokomąją veiklą ir pasibaigus pusmečiams išveda pusmečių bei metinius pažymius, veda kitą apskaitą (moduliniam ugdymui).

Per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas.

Atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl ligos mokiniai dalyvauja pamokoje – stebi pamoką ar žaidžia žaidimus, nereikalaujančius fizinių pastangų (šaškės, šachmatai ar kt.).

Mokiniai, nepasiruošę fizinio ugdymo pamokai (be sportinės aprangos) dalyvauja pamokoje – atlieka teorines, projektines kūno kultūros mokytojo parengtas užduotis, susijusias su sveika gyvensena. Už atliktas užduotis mokiniai vertinami pažymiu.

Prevencinės programos integruojamos į ugdymo turinį šių dalykų: chemijos, biologijos, etikos, tikybos, kūno kultūros ir kt.

Baigus vidurinio ugdymo programą laikomi brandos egzaminai. Juos laiko II-o kurso mokiniai, besimokantys profesijos kartu su viduriniu ugdymu, taip pat III - io kurso mokiniai, nelaikę ar neišlaikę ankstesniais metais brandos egzaminų.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei laikotarpiu organizuojant ugdymo procesą nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu vidurinio ugdymo programos tvarkaraštis pritaikomas sinchroniniam (ne mažiau 80 procentų per savaitę ir (ar) mėnesį mokymui skirto laiko) ir asinchroniniam (ne daugiau 20 procentų per savaitę ir (ar) mėnesį mokymui skirto laiko) nuotoliniam mokymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.

Pagrindinis ugdymas Centre organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.V-688 patvirtintais „2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais“ (Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.V-688 pakeitimo įsakymais: Nr. V-876, 2021-05-25; Nr. V-1175, 2021-06-22; Nr. V-1301, 2021-07-19), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. Nr. V-1049 patvirtintu Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. Nr. ISAK-556 patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 patirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu.

Centras, vykdydamas pagrindinio ugdymo programą ir formuodamas mokyklos ugdymo turinį, užtikrina pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiriamų pamokų skaičių per savaitę.

Mokykla teikia mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga, kaip numatyta Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų planų penktajame skirsnyje („Mokymosi pagalbos teikimas mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą“ ir pagal „Mokymosi pagalbos teikimo ir mokymosi pasiekimų gerinimo tvarkos aprašą“, patvirtintą 2020 m. rugsėjo 25 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-194). Mokiniams, turintiems Pedagoginės- psichologinės tarnybos pažymas dėl specialiųjų ugdymo poreikių, teikia pagalbą specialusis pedagogas, yra pritaikomos arba individualizuojamos mokymo programos pagal pažymose aprašytą poreikį.

Centre technologijų mokymas mokiniams yra orientuotas į mokyklos sukurtas, atsižvelgiant į specifinius mokinių poreikius, mokymosi ypatumus, programas, pagrįstas moduliais, leisiančiais susipažinti su šiuolaikiniu darbo pasauliu ir numatyti tolimesnę savo karjerą.

Baigus pagrindinio ugdymo programą, mokiniai laiko lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pasiekimų patikrinimą.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei laikotarpiu organizuojant ugdymo procesą nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu pagrindinio ugdymo programos tvarkaraštis pritaikomas sinchroniniam (ne mažiau 80 procentų per savaitę ir (ar) mėnesį mokymui skirto laiko) ir asinchroniniam (ne daugiau 20 procentų per savaitę ir (ar) mėnesį mokymui skirto laiko) nuotoliniam mokymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.

VI. PREVENCINĖS PROGRAMOS VYKDYMAS

Prevencinė programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalimi. 2021-2022 mokslo metais kiekvienam Centro I-IV gimnazijos klasių (9-12 kl.) mokiniui mokykla sudarys sąlygas dalyvauti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinėje programoje „Savo keliu“. Už programos vykdymą atsakingi grupių/klasių vadovai, pagal poreikį į pagalbą, dirbant su grupėmis, yra kviečiami pagalbos mokiniui specialistai

1 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro gimnazijos ir profesinio mokymo skyrių rizikos ir jų valdymo planas 2021/2022 m. m. (Priedas 9)

Už veiklos rizikos valdymo proceso gimnazijos ir profesinio mokymo skyriuose stebėjimą atsakingi skyrių vedėjai, už peržiūrą – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2021/2022 m.m. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre planuojama vykdyti Geros savijautos programa, kurios tikslas – pagerinti mokinių fizinę bei psichinę sveikatą. Už programos įgyvendinimą atsakingos Centro socialinė pedagogė ir psichologė.

 

 

 

 

VšĮ PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRAS GRUPIŲ VADOVAI 2021-2022 m. m.

A211 – D. Augienė

AE21-A212 – V. Sasmilienė

AP211 – J. Pundzius

AM21-SN21-TP211 – J. Kanoverskienė

K21-KD21 – F. Žvirgždienė

   1A gimn. klasė – V. Kučinskienė

   1B gimn. klasė – A. Padriezienė

A21V-A21T – Ž. Skukauskienė

AE21V-AE21T – V. Žvedrytė

AK21V-AK21T – D. Burkauskaitė

EL21V-EL21T – Ž. Arlauskas

SV21V-SV21T1 – V. Poželaitė

TP21V-TP21T – V. Masiulis

DŽ21V-DŽ21T – S.Budrienė

K21V-K21T – A. Kanevičiūtė

KS21V – B.Gasiūnienė

KS21T – K. Paipolaitė

M21V-M21T – Ž. Skukauskienė

VZ21-VZ21T – G. Grigienė

MS21-MS21T – C. Daukantas

     PT21 – G. Aperavičienė

A201 – M. Švelnienė

A202 – G. Brukštienė

AE20 – A. Žvykienė

AP201 – V. Rutkevičienė

AP202-MS20-SN20 – R. Misevičius

K201 – E. Petrauskė

K202-TP20 – R. Kavaliūnas

KD20 – A. Daškevičius

     2A gimn. klasė – V. Karietienė

     2B gimn. klasė – D. Balčiūnienė

     2D gimn. klasė – E. Petrauskė

A20V– J. Čivilytė

AE20V-AE20T – V. Žvedrytė

DŽ20T – S. Budrienė

K20V– A. Staškūnienė

KS20V – G. Deveikienė

KS20T – K. Paipolaitė

M20V-M20T – Ž. Skukauskienė

SV20V-SV20T – V. Poželaitė

TP20T – K. Kupčiūnas

     PT20 – G. Aperavičienė

A9 – R. Janulienė

AE9 – S. Pratkelis

AP91 – S. Rimkuvienė

AP92 – R. Misevičius

K9 – I. Rudėnienė

KD9-SN9 – E. Susnienė

DŽ9-TP9 – S. Budrienė

 

ŽŪ21-TP212 – V. Šeškienė

AP212 – I. Bieliauskaitė

   1C gimn. klasė – R. Kairytė - Ovčarikienė

AS21V-AS21T – E. Malinskienė

ŽŪ21V-ŽŪ21T – J. Janeliūnienė

SV21T2 – A. Arlauskas

   DA21 – F. Janušonienė

ŽŪ20 - J. Jovaišienė

TP201 – J. Jovaišienė

     2C gimn. klasė – E. Kapišauskaitė

ŽŪ20V-ŽŪ20T – V. Guobužienė

19-G – V. Čepinskienė

19-T – N. Krasauskienė

   19-ZT – E. Kapišauskaitė

Informacija mokiniui

pdfMokinių elgesio taisyklės

 

Mokslo metai Centre prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiami birželio 30 d. ( 40 mokymosi savaičių). Centras dirba 5 dienas per savaitę. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.

2020-2021 mokslo metais nustatomos šios pusmečių datos:

I pusmetis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. vasario 7 d.

II pusmetis – 2021 m. vasario 8 d. – 2021 m. birželio 30 d.

Pirmamo kurso mokiniai, kurie siekia ir vidurinio išsilavinimo, bei 9-okai, 10-okai mokslo metus baigia birželio 18 d.

Antrame kurse, kuriame mokiniai laiko brandos egzaminus mokslo metus baigia gegužės 19d.     

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, įskaitos ir brandos egzaminai vykdomi pagal NEC paruoštą tvarkaraštį.

     Baigiamųjų grupių mokiniai atlieka praktikas realioje darbo vietoje
-          nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 spalio 7 d. – K9T gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykta spalio 12 d.)
-          nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki spalio 28 d. – KS9T gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo lapkričio 3 d.)
-          nuo spalio 5 d. iki lapkričio 4 d. – M9T gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta lapkričio 9 d.)
-          nuo spalio 26 d. iki gruodžio 2 d. – K9V gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta gruodžio 7d.)
-          nuo 2021 m. sausio 6 d. iki sausio 21 d.– VZ20T gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo sausio 25 d.)
-          nuo vasario 8 d. iki kovo 17 d. – M9V gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo kovo 22 d.)
-          nuo kovo 8 d. iki balandžio 14 d. – KS9V gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 19 d.)
-          nuo kovo 29 d. iki balandžio15 d. – VZ20V gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 19 d.)
-          nuo gegužės 10 d. iki birželio 9 d. – K20T gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta birželio 14 d.)
-          nuo gegužės 10 d. iki birželio 19 d. – K81, K82 gr.
-          (ši grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 21 d.)
-          Pataisos namų grupių mokiniams modulis praktika realioje darbo vietoje neskiriama
-          nuo 2021 m. kovo 8 d. iki birželio 18 d. KD8, AE8, A81,A82
-          (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 21 d.)
-          nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki gegužės 28 d. – EL20V
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo gegužės 31 d.)
-          nuo 2021 m. balandžio 5 d. iki balandžio 23 d. – EL20T
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 26 d.)
-          nuo 2021 m. kovo 15 iki balandžio 23d. – AE9V, A9V, SV9V
-          (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 26 d.
-          nuo 2021 m. sausio 18 iki vasario 19d. – AE9T, A9T, SV9T
-          (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo vasario 22 d.
-          nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki birželio 17d. – AP81, AP82
-          (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 21 d.)
-          nuo 2020 m. spalio 05 d. iki lapkričio 06d. – TP9T
(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo lapkričio 09 d.)
-          nuo 2021 m. vasario 08 d. iki kovo 19d. – TP9V
(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo kovo 22d. d.)
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio mokiniai atlieka praktikas realioje darbo vietoje.
-          nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki birželio 18 d. – 19-Z
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 21 d.)
-          nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki birželio 18 d. – 18-G, 18-T
-          (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 21d.)
-         nuo 2021 m. gegužės 24 d. iki birželio 11 d. – AS20V, AS20T
-         (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 14 d.
-         nuo 2021 m. kovo 1 d. iki birželio 11 d. – 18-ZT
-         (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 14 d.
-          Kompetencijų vertinimui skiriama 1-a savaitė.
 
Mokinių atostogos 2020-2021 m. m. 
 
Rudens atostogos: spalio 26 d. - spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos: gruodžio 23 d. - 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos: vasario 15 d. - vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos: balandžio 6 d. - balandžio 9 d.
Vasaros atostogos: liepos 1 d. - rugpjūčio 31 d.
 
         Baigiamajame kurse, atskiroms grupėms rudens (nuo spalio 26 d. iki spalio 30 d.), žiemos (nuo vasario 15 d. iki vasario 19 d.), pavasario (Velykų) (nuo balandžio 6 d. iki balandžio 9 d.) atostogos gali būti neskiriamos.
 

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu.

Kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali neiti 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių ar aukštesnei bei negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose į Centrą gali nevykti 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniai.

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011