map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

 „INFRASTRUKTŪROS IR BAZINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS, SIEKIANT SUDARYTI PANEVĖŽIO REGIONO GYVENTOJAMS KOKYBIŠKAS MOKYMUISI VISĄ GYVENIMĄ SĄLYGAS"

 

Šis projektas įgyvendinamas pagal Bendrojo Programavimo Dokumento (BPD) 1 prioriteto 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti ESF remiamas priemones).

Paramos sutarties Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0094/BPD-250 

Projekto esmė:
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras yra viena didžiausių profesinių mokyklų visame Aukštaitijos regione, mokanti didžiausią moksleivių skaičių. Centre yra didelis specialybių pasirinkimas. Kaip viena iš geriausių regione, mokykla garsėja statybos, automobilių mechanikų specialistų rengime. Šios specialybės dėl turimos patirties, gilių tradicijų ir darbo rinkos poreikio mokyklai yra prioritetinės. Kaip vienas iš pagrindinių VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro tikslų - modernizuoti šių specialybių mokymo bazę tokiu lygiu, kad paruoštų specialistų kvalifikacija atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkos keliamus reikalavimus. Norint šį tikslą pasiekti, būtina: atnaujinti mokymo programas, didinti mokytojų kompetenciją, modernizuoti praktinių mokymų bazę, rekonstruoti patalpas. Tai esminiai uždaviniai, kuriuos VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras turi išspręsti artimiausiu metu. Dalis problemų su ES struktūrinių fondų pagalba, jau pradėtos spręsti, tai naujų mokymo programų kūrimas bei mokytojų kompetencijos didinimas. Šio projekto tikslas yra modernizuoti aukščiau minėtų mokymo sričių bazę.
 
Pagrindinės problemos:
1. Stalių rengimui naudojama įranga pasenusi, darbo rinkoje nebenaudojama. Ją reikia atnaujinti bei papildomai įsigyti naują įrangą, kurios mokykla dar neturi. Praktinių įgūdžių formavimas darbui su šia įranga yra numatytas naujai rengiamose mokymo programose.
2. Automobilių mechanikų ir automobilių elektrikų rengimui naudojamos patalpos yra labai blogos būklės. Patalpos nesandarios, drėgnos, labai šaltos, per stogą į pastato vidų nuolat bėga vanduo. Žiemos metu temperatūra siekia vos 10-12 laipsnių šilumos. Mokytis nėra sąlygų, gadinamas inventorius bei mokymo priemonės. Ruošiant specialistus šiuolaikinei, nuolat techniškai besikeičiančiai ir tobulėjančiai automobilių servisų, kitų įmonių techninė priežiūros, diagnostikos ir remonto įrangai, būtina turėti šiuolaikinę įrangą. Mažai susipažinę, menkai įvaldę ar net nemokantys dirbti su modernia įranga specialistai sunkiai pritampa arba visiškai netinka dabartinei darbi rinkai, todėl būtina įsigyti naują praktiniam mokymui skirtą įrangą.

Projekto tikslas - modernizuoti VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro mokymo bazę tokiu lygiu, kad jame būtų teikiamos kokybiškos mokymo paslaugos ir ruošiami specialistai, kurių kvalifikacija atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkos reikalavimus.

Projekto uždaviniai:
1. Rekonstruoti VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro automechanikų skyriaus mokomąjį korpusą ir dirbtuves, esančias Pilėnų g.35.
2. Atnaujinti automobilių mechanikų ir automobilių elektrikų praktiniam mokymui skirtą įrangą.
3. Atnaujinti ir įsigyti naują stalių praktiniam mokymui skirtą įrangą.

Bendra tinkamų finansuoti Projekto išlaidų suma - 4 558 975 Lt. Visais atvejais suteikiama Parama negali būti didesnė nei 97 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, t.y. 4 422 206 Lt, iš jų: iki 3 419 231,25 Lt iš Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo paramos (Europos sąjungos lėšos); iki 1 002 974,75 Lt iš Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos (bendrojo finansavimo lėšos). Projekto vykdytojo (VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro) įnašas ne mažiau kaip 3 proc., t.y. 136 769 Lt.


 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011