map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

 
PROJEKTAS „PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS GERINIMAS PANEVĖŽIO REGIONO PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE“
NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-008

Šiandien inovatyvių technologijų plėtra ir augantys darbdavių reikalavimai verčia nuolatos tobulinti mokymo procesą. Regiono profesinio mokymo įstaigos siekia vidinės kokybės, įgyvendindamos atskirus kokybės sistemos elementus, tačiau pastarieji nėra vieningi ir nėra kokybės užtikrinimo sistemos. Žmogiškųjų išteklių bei lėšų trūkumas neleidžia profesinio mokymo įstaigose sistemingai gerinti vidinės veiklos kokybės, todėl tampa svarbu plėtoti vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus. Panevėžio regione nėra mokymo įstaigos, įdiegusios vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus, todėl aštuonios profesinio mokymo įstaigos nusprendė parengti vidinės kokybės vadovus. Projekto tikslas- gerinti profesinio mokymo kokybę.
Panevėžio regiono aštuonios profesinio mokymo įstaigos ( Panevėžio profesinio rengimo centras, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla) nusprendė parengti projektą, kuris sudarys prielaidas padidinti Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų veiklos efektyvumą ir pagerinti profesinio mokymo įstaigų mikroklimatą.
Projekte numatytos veiklos suteiks galimybę atlikti mokymo įstaigų veiklos kokybės analizę, nustatyti būdingus gerosios praktikos elementus, veiklos principus, susisteminti rezultatai į universalių kriterijų bei rodiklių sąvadą. Pastarieji leistų parengti vidinės kokybės vadovų projektus, pritaikytus kiekvienai įstaigai. Šiems vadovams įgyvendinti kiekviena profesinio mokymo įstaiga suburs projekto darbo grupę, kuri bendrų susitikimų metu gerins vidinės kokybės vadovą. Pastarieji suteiks galimybę kurti tinkamus vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus profesinėse mokyklose. Pagal juos bus pakoreguoti įstaigų dokumentai, veiklos principai, supažindinta įstaigų bendruomenė su įdiegta vidinės kokybės užtikrinimo sistema. Projekto pabaigoje bus atliktas profesinio mokymo įstaigų veiklos kolegų įvertinimas. Su vertinimo rezultatais bus supažindinti bendruomenės nariai, socialiniai partneriai bei suinteresuotos šalys.
Įdiegus vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemas, kiekvienoje Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigoje bus paskirtas atsakingas asmuo, kuris nuolat prižiūrės ir vertins įdiegtos sistemos veikimą, reguliariai informuos profesinio mokymo įstaigos vadovybę apie neatitikimus bei siūlys iškilusių problemų sprendinius. Atsižvelgiant į kuruojamos srities kompleksiškumą šio asmens darbo užmokesčiui apmokėti bus naudojamas kasmetinis profesinio mokymo įstaigos biudžetas.
Kiekvienoje profesinio mokymo įstaigoje įdiegta vidinės kokybės vadybos sistema bus orientuota taip, kad pagal ją veikiant būtų siekiama nuolatinio tobulėjimo.


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011