map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu.
 
 
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.
Daugiau informacijos apie projektą ir mokinių ugdymą karjerai rasite internetinėje svetainėje www.mukis.lt
 
 
Šiuo projektu siekiama įtvirtinti Karjeros paslaugų sistemą profesinio mokymo įstaigose. Karjeros paslaugų tikslas padėti  mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą. Projektas siekia supažindinti mokinius su šiuolaikinės karjeros planavimo koncepcijomis, karjeros galimybių pažinimo kompetencijomis bei jų ugdymu, supažindinti mokinius su praktiniais darbo paieškos elementais: kas tai yra darbo paieška, tradiciniais paieškos būdais, strateginiais žingsniais, kurie padeda įgyvendinti įsidarbinimo tikslus.
 
KARJEROS KOMPETENCIJOS  BŪTINOS KIEKVIENAM MOKINIUI, NORINČIAM TEISINGAI PASIRINKTI IR PLANUOTI ATEITIES KARJERĄ:
 
 • Pažinti savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, kompetencijas ir vertybes, jas kritiškai vertinti bei taikyti, planuojant ir įgyvendinant karjerą.
 • Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis. Kritiškai vertinti socialinės aplinkos įtaką ir esamus bei numatomus socialinius vaidmenis planuojant ir įgyvendinant karjerą.
 • Rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją apie profesijas, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes.
 • Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
 • Analizuoti darbo pasaulio kaitos tendencijas, įvertinant jų galimą poveikį asmeninės karjeros įgyvendinimui.
 • Nuolat peržiūrėti savo karjeros ir gyvenimo tikslus, koreguoti juos atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Priimti ir kritiškai vertinti savo karjeros sprendimus.
 • Kurti savo karjeros planus.
 • Tobulinti svarbiausias kompetencijas, siejant jas su karjeros plano įgyvendinimu.
 • Efektyviai ieškoti darbo, taikyti įvairius darbo paieškos būdus.

 

Artimiausi renginiai

  Artimiausi renginiai


 • 2019-10-02 d. 10.00 val. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro atstovų susitikimas su Centro mokiniais programos Ankstyvoji intervencija renginyje. Tema: Teorinės žinios apie psichotropinių medžiagų poveikį, pasekmes, riziką, aplinkybes. Teisiniai aspektai, susiję su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu
 • 2019-10-10 10 val. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro atstovų susitikimas su Centro mokiniais programos Ankstyvoji intervencija renginyje. Tema: Video medžiagos apie psichotropinių medžiagų vartojimą peržiūra, aptarimas. Interaktyvūs praktiniai užsiėmimai. Darbas grupėse. Teisiniai aspektai, susiję su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu. Informavimas apie tai, kur galima kreiptis pagalbos dėl problemų, susijusių su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu.
 • 2019-10-17 10val. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro atstovų susitikimas su Centro mokiniais programos Ankstyvoji intervencija renginyje. Tema: Interaktyvūs praktiniai užsiėmimai. Darbas grupėse. Ankstyvosios intervencijos programos aptarimas, įvertinimas grupės dalyvių nuomonės apie programą, užpildant įvertinimo anketą. Pokalbis su dalyviai.
 • 2019 m. spalio 21-25 dienomis centre lankysis mokytojai ir mokiniai iš Italijos ir Vokietijos pagal 2018 m. Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės projektą „Virtuality to reality: Development and construction of an assembly workstation including virtual reality Industry 4.0“, Nr. 2018-1-DE03-KA229-047513_2.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011