map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Ugdymas karjerai

UGDYMAS KARJERAI

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu.
 
 
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.
Daugiau informacijos apie projektą ir mokinių ugdymą karjerai rasite internetinėje svetainėje www.mukis.lt
 
 
Šiuo projektu siekiama įtvirtinti Karjeros paslaugų sistemą profesinio mokymo įstaigose. Karjeros paslaugų tikslas padėti  mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą. Projektas siekia supažindinti mokinius su šiuolaikinės karjeros planavimo koncepcijomis, karjeros galimybių pažinimo kompetencijomis bei jų ugdymu, supažindinti mokinius su praktiniais darbo paieškos elementais: kas tai yra darbo paieška, tradiciniais paieškos būdais, strateginiais žingsniais, kurie padeda įgyvendinti įsidarbinimo tikslus.
 
KARJEROS KOMPETENCIJOS  BŪTINOS KIEKVIENAM MOKINIUI, NORINČIAM TEISINGAI PASIRINKTI IR PLANUOTI ATEITIES KARJERĄ:
 
 • Pažinti savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, kompetencijas ir vertybes, jas kritiškai vertinti bei taikyti, planuojant ir įgyvendinant karjerą.
 • Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis. Kritiškai vertinti socialinės aplinkos įtaką ir esamus bei numatomus socialinius vaidmenis planuojant ir įgyvendinant karjerą.
 • Rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją apie profesijas, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes.
 • Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
 • Analizuoti darbo pasaulio kaitos tendencijas, įvertinant jų galimą poveikį asmeninės karjeros įgyvendinimui.
 • Nuolat peržiūrėti savo karjeros ir gyvenimo tikslus, koreguoti juos atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Priimti ir kritiškai vertinti savo karjeros sprendimus.
 • Kurti savo karjeros planus.
 • Tobulinti svarbiausias kompetencijas, siejant jas su karjeros plano įgyvendinimu.
 • Efektyviai ieškoti darbo, taikyti įvairius darbo paieškos būdus.

 

MOKINIŲ TARYBA

VŠĮ  PANEVĖVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRO
MOKINIŲ TARYBA

Veiklos tikslas ir uždaviniai:

Mokinių tarybos tikslas – burti mokinius bendrai veiklai, skatinti tarpusavio toleranciją, organizuotumą, atstovauti mokiniams bei ginti jų interesus, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, dalyvauti projektuose.

 1. atstovauti daugumos mokinių interesams Centre;
 2. formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 3. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 4. etiškai, pagristai reikšti pageidavimus Centro direktoriui, pavaduotojams, mokytojų tarybai, Centro tarybai.
 5. teikti pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams;

Mokinių tarybos funkcijos:

 1. darbą organizuoja, vadovaujantis metiniu veiklos planu, kuris mokinių tarybos balsų dauguma turi būti patvirtintas iki lapkričio 1 d.
 2. prisideda prie Centro renginių organizavimo;
 3. vykdo bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis;
 4. dalyvauja Centro prevencinėje veikloje;
 5. rengia pasiūlymus Centro administracijai;
 6. bendradarbiauja su Centro taryba;
 7. dalyvauja ir inicijuoja įvairias akcijas.


 MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2017-2018 M.M.

 Tikslai:
 
 1. Skatinti ir stiprinti mokinių savivaldą;
 2. Ugdyti iniciatyvumą;
 3. Dalyvauti Centro veiklos organizavime;
 4. Ugdyti tarpmokyklinio bendradarbiavimo įgūdžius.

 

Plačiau rasite čia:

docxMokinių tarybos veikla.docx

docxTarybos sąrašas.docx

icon Mokiniu tarybos nuostatai.doc

 


 

spausdint3 spausdint4 spausdint8 spausdinti spausdinti5 spausdinti6 spausdinti7

 

 

 

 

 

 

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011